ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 100 0 นาที
Vadon 40 0 นาที
Hydra 35 0 นาที
Kukre 50 0 นาที
Marina 50 0 นาที
Plankton 20 0 นาที
Cornutus 20 5 นาที - 8 นาที
Black Mushroom 20 15 นาที - 23 นาที