ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Raydric 70 0 นาที
Raydric Archer 25 0 นาที
Evil Druid 2 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 2 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 2 4 นาที - 6 นาที
Rideword 2 2 นาที - 3 นาที
Evil Druid 2 4 นาที - 6 นาที
Evil Druid 2 4 นาที - 6 นาที
Giant Whisper 1 60 นาที - 90 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Rideword 10 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Flora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Brilight 10 1 นาที - 2 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Rideword 30 2 นาที - 3 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Black Mushroom 1 60 นาที - 90 นาที
Mandragora 1 2 นาที - 3 นาที
Knight of Abyss 1 60 นาที - 90 นาที